Door de petitie https://behouddeboerpeize.petities.nl/ van afgelopen zaterdag 16 januari 2021 en de eenzijdige en niet altijd correcte nieuwsgeving in verschillende media voelen we ons genoodzaakt om inhoudelijk, op hoofdlijnen, naar buiten te treden over de achtergrond van ons handhavingsverzoek aan de Gemeente Noordenveld.

In alle stappen die wij hebben gezet hebben we steeds duidelijk gemaakt dat het ons niet persoonlijk is tegen de eigenaren van het bedrijf, we zijn tegen de veroorzaakte overlast. Uit privacy overwegingen en om onnodige (toekomstige) verspreiding op het internet tegen te gaan, noemen we het hoveniersbedrijf  niet bij naam. Hoveniersbedrijf Herrie is een als ludiek bedachte naam bedoeld, echter  geeft ook exact de kern weer van het geschil, namelijk lawaaioverlast.

2010 vs 2019
Bron: https://www.topotijdreis.nl/

Onze eerdere buren op de locatie van het hoveniersbedrijf hadden een woonhuis met een groot groen perceel met veel bomen. Sinds 2010 is het hoveniersbedrijf daar gevestigd en het perceel is in de loop van de jaren getransformeerd naar een heus bedrijfsterrein met 1200 m2 betonklinkers ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten en op het perceel van bijna een halve hectare staan welgeteld nog drie grote bomen. Alle andere bomen zijn afgelopen 9 jaar gekapt.

Toen wij op De Pol gingen wonen hebben wij bewust voor een groene en rustige natuurlijke woonomgeving gekozen. Van druk autoverkeer hebben wij geen last, voor ons erf is een 30 km zone. Van de nabije kruising De Pol met de Achteromweg is wel bekend dat het een kruispunt is waar regelmatig bijna-botsingen voorkomen maar dat is hier verder wat ons betreft niet aan de orde.

Wel is aan de orde de overlast van het hoveniersbedrijf. In het begin betrof het een kleinschalig eenmansbedrijf waarbij geen activiteiten op het perceel zelf gebeurden. Immers hoveniers zijn elders aan het werk en normaliter niet op hun eigen perceel. We konden als buren ook persoonlijk goed met elkaar opschieten. Op de dieren passen en een appje als we vuurtje gingen stoken. En nog steeds hebben we niets persoonlijks tegen de eigenaren. In een tijd dat het voor veel vrijwilligerswerk zoeken is naar geschikte bestuursleden, zien wij  ook dat ze veel in het dorp doen. En ze hebben een geweldige dienstverlening voor vele klanten in het dorp, een welgemeend proficiat voor dat. Maar wij zijn van mening dat de bedrijfsactiviteiten op het perceel zelf, in een woonwijk,  een dusdanige grootte heeft gekregen dat het ons overlast bezorgt.

In gesprek met de bedrijfseigenaren

Wij zijn begin april 2020 gaan praten met de eigenaren van het bedrijf over de overlast. Zonder in te willen gaan op het bekende welles en nietes in dergelijke gesprekken, kwamen we er niet uit. Halverwege april 2020 hebben we contact gezocht met de gemeente Noordenveld en daar kregen we van de gemeente op 22 april 2020 een contactpersoon van afdeling Handhaving toegewezen, mevrouw Y. de G. Wij hebben haar meteen uitvoerig en gedetailleerd geïnformeerd wat de ervaren overlast betrof. We hebben ook contact gezocht met de bewoners van De Pol 19 (de andere buren) die nog dichter bij het hoveniersbedrijf wonen. Zij bleken ook veel overlast te ervaren van de

bedrijfsactiviteiten.Vervolgens hebben we besloten gezamenlijk de bedrijfsoverlast bij de gemeente aan de orde te stellen.  Echter, we hebben vervolgens bij de gemeente bijna een half jaar moeten wachten op een respons! Tussendoor was er wel contact maar er moesten steeds intern bij de gemeente weer nieuwe zaken uitgezocht worden. De overlast ging onderwijl gewoon door en er is vanuit het hoveniersbedrijf nooit een concreet plan met oplossingen gekomen. Wel is door de eigenaar van het bedrijf gesuggereerd om de zware dieselshovel te vervangen voor elektrische, maar dat zette voor ons te weinig zoden aan de dijk.

Geluidsbureau Valersi uit Eelde

In de periode van het lange wachten op uitsluitsel van de gemeente besloten we als buren gezamenlijk op eigen kosten een deskundig geluidsbureau in te schakelen. Immers wij ervaren overlast maar wilden ook weten of hiervoor ook wettelijk gronden zijn, buiten van wat de gemeente ons zou gaan meedelen. Op basis van geluidsmodellen en de kennis en kunde van dit bureau kwam dit bureau op 21 september 2020 tot een keiharde conclusie. Zowel planologisch als ook volgens Wet Milieubeheer (die o.a. wettelijke regels voorschrijft over toegestane geluidsnormen) is het ondenkbaar dat een hoveniersbedrijf van die grootte op die plek in een woonwijk toegestaan zou kunnen zijn.

Procedurele fouten gemeente Noordenveld

Op 30 september 2020 kregen we uiteindelijk een schriftelijke respons van de gemeente op onze klachten! Het is in onze ogen een zeer rommelige brief waar kort gezegd een impliciet vergunde toestemming gegeven wordt voor het gebruik als bedrijfsterrein maar dat dit formeel pas kan na een bestemmingsplanwijziging. Maar omdat een bestemmingsplanwijziging alleen kan als er geen overlast is van omwonenden biedt de gemeente de eigenaar een voorkeursregeling aan in de vorm van een uitsterfregeling. Hierin hoeft de Gemeenteraad dan niet in te worden gekend.

Let wel, ik ben geen jurist maar er gingen wel alarmbelletjes rinkelen bij een dergelijke brief. Een beetje Google-werk levert op dat het college helemaal geen bevoegdheid heeft om op persoonlijke titel een uitsterfregeling aan te bieden en het omzeilen van de Gemeenteraad voor een bestemmingswijziging klinkt ook niet erg fris.

Als klap op de vuurpijl bleek voor dit besluit, met in onze ogen verregaande gevolgen, helemaal geen openbare publicatie nodig. Het besluit zou niet worden gepubliceerd op de gemeentepagina van De Krant en ook niet in het Roder Journaal. Het besluit werd alleen kenbaar gemaakt aan de eigenaar van het bedrijf en wij als melders van de overlast kregen een kopie. Ieder wissewasje moet op de besluitenpagina maar dit verstrekkend besluit niet. Dat vonden we op zijn zachtst gezegd, vreemd. Begin oktober 2020 heb ik hierover uitputtend gesproken met onze contactpersoon bij de gemeente, mevrouw Y. de G. In dit 37 minuten durende gesprek probeer ik te achterhalen waarom de gemeente niet wil publiceren. In het gesprek ben ik erg netjes gebleven maar wat ik ook vroeg, er kwam geen antwoord. 

Vereniging Dorpsbelangen Peize

Op 6 oktober 2020 hebben we contact gezocht met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Peize. Wij zijn al jaren lid van deze vereniging. De Vereniging Dorpsbelangen heeft een keurig beleid dat zij nooit partij kiezen en alleen een standpunt innemen over gevolgde procedures en wijze van communiceren door de gemeente. De brief van 30 september 2020 en al wat daar procedureel om heen speelt, leek ons zeer passend in dit beleid van Dorpsbelangen. Echter het bestuur liet schriftelijk weten geen rol in deze kwestie te kunnen spelen. Wij vinden dit bedenkelijk en zeker als we horen dat een bestuurslid goed bevriend is met de eigenaar van het hoveniersbedrijf.

Doofpotaffaire

Zo rond half oktober 2020 zijn we dus geconfronteerd geweest met een slordig opgesteld gemeentelijk besluit dat niet gepubliceerd zou worden en verdere informele kanalen waren niet beschikbaar. We hebben toen enkele (anonieme) YouTube-filmpjes geplaatst die een goede indruk geven van de overlast. Verder hebben we de buurt schriftelijk geïnformeerd met als bijlage de gemeentelijke brief van 30 september en ons rapport van Valersi. Immers de gemeente ging niemand informeren, dus gingen we dat zelf wel doen, was de gedachte.
Echter tijdens het bezorgen werd ik op straat door meerdere mensen uitgescholden. Ook werd mij te kennen gegeven dat ik een NSB’er zou zijn. Ik ben toen gestaakt met het verspreiden van de buurtbrief waardoor niet iedereen hem heeft gehad. Er is dus geen sprake geweest van selectief polsen zoals in sommige media staat, het bovenstaande lag daar ten grondslag aan. De eigenaren van het hoveniersbedrijf gingen nog een stap verder.

Via een Kort Geding bij de Rechtbank in Assen werd geëist dat ik de YouTube-filmpjes met de overlast moest verwijderen en er werd geëist dat ik niemand (meer) over de kwestie schriftelijk mocht benaderen, met een dwangsom op beide overtredingen van €100.000,-.
Deze vorm van verregaande censuur en de overmatige dwangsom maakte dat ik niet bereid was om hier aan mee te werken. Gelukkig heeft de Rechtbank in de rechtszaak  d.d. 24 november 2020 beslist dat hier vrijheid van meningsuiting zwaarder telt dan het privacy-belang van de bedrijfserfeigenaren. Dit had mede met de zorgvuldigheid van de filmpjes te maken, zo oordeelt de rechter. De filmpjes gaan met name om de bedrijfsactiviteiten en het geluid dat de activiteiten veroorzaken. Het bedrijf zelf is niet in beeld en er zijn geen herkenbare personen gefilmd. Daar waar mogelijk toch de identiteit van een persoon zou zijn te achterhalen is preventief “geblurd”, zo schrijft de rechter in haar vonnis.

De betreffende YouTube-filmpjes zijn onderstaande:

Hoveniersbedrijf video 1 Wisselen van de 24/7 puincontainer
Hoveniersbedrijf  video 2 Shovel
Hoveniersbedrijf video 3 Aarde lossen door vrachtauto
Hoveniersbedrijf video 4 Tuinafval afvoeren
Hoveniersbedrijf video 5 Dieselshovel op volle toeren zand scheppen

Handhavingsverzoek

Na persoonlijke gesprekken met de bedrijfseigenaren, na lange periode van wachten op de gemeente, en allerlei “doofpot-activiteiten”, zo noem ik het, hebben we besloten een formeel handhavingsverzoek te laten doen door deskundigen. Wij zijn hier dus niet over 1 nacht ijs gegaan. Het is ons er ook aan gelegen om een fijne buurt te hebben en om in een fijn dorp te wonen. Maar zoals iedere burger in Nederland hebben wij een democratisch recht door de gemeente te laten toetsen of een bedrijf zich aan de bestemmingsregels en milieuwetgeving houdt.

Petitie en lokale reacties

Wij vinden het ernstig hoe de petitie organisatie ons handhavingsverzoek behandelt en sommige reacties van bepaalde petitiestemmers vinden we absurd. De petitieorganisatie heeft ons vooraf niet benaderd en dat hoeft ook niet. Immers deze petitie is gericht tegen de Gemeente Noordenveld die voornemens is om een besluit uit te voeren. Echter de petitieorganisatie maakt de petitie deels tegen ons persoonlijk. Zo staat er letterlijk in de petitie:

“Een enkeling met bezwaren, die geen mediation op prijs stelt en geen enkele kant op wil behalve bedrijfssluiting, kan en mag in onze ogen niet in het gelijk worden gesteld.”

Ten eerste gaat het er niet om of wij gelijk hebben ja of nee. Het is de gemeente die op juiste wijze moet toetsen aan de wetgeving en vervolgens die wetgeving moet uitvoeren.

Ten tweede wordt op Ditispeize.nl gekopt met “Handhavingsverzoek te bizar voor woorden”

De petitieorganisatie geeft in het artikel duidelijk te kennen dat het hen niet om het voorgenomen besluit van de gemeente gaat maar om de indieners van het handhavingsverzoek. Zoals uitgebreid beschreven zijn wij niet over 1 nacht ijs gegaan, er is heel wat aan vooraf gegaan. Het had de petitie organisatie gesierd om 1 huis verder – bij ons of de andere buren – aan te bellen en ons verhaal aan te horen.

Er staan naar ons idee meerdere absurde reacties in de petitie, maar opvallend vinden we de stem van Raadslid Richard Veurman, die nota bene Veiligheid & Handhaving als portefeuille heeft. Zijn petitiestem geeft ons de indruk dat ook hij vindt dat de ‘enkeling met bezwaren’ niet in het gelijkgesteld mag worden, ook al zou het bestemmingsplan dat wel aangeven, terwijl die wetgeving door hem zelf als lid van de Gemeenteraad is vastgesteld.

Nagekomen schriftelijke reactie raadslid Richard Veurman; “Mijn petitiestem is op persoonlijke titel en het is jullie goed en democratisch recht om vragen te stellen en indien van toepassing, een bezwaar in te dienen.”

Verder staat Voetbalvereniging Peize ook bij de ondertekenaars. Onze jonge dochter, die ook op voetbal zit, vroeg letterlijk “Stem ik dan nu dan ook mee”? We vinden het opmerkelijk dat het bestuur van de vereniging zich hier mee in laat.

Nagekomen telefonische reactie van de voorzitter van Voetbalvereniging Peize; “De petitiestem is absoluut niet van het bestuur en onze welgemeende excuus dat dit is gebeurd. Het grijpt mij persoonlijk aan dat de verenigingsnaam in deze context is gebruikt en we gaan dit intern uitzoeken”.

We zien ook reacties waarbij gezegd wordt dat men geen overlast ervaart, de petitie geeft dat zelf ook aan. We vinden dat kortzichtig. Dat is naar ons idee van hetzelfde kaliber om niets tegen een groot windmolenpark te hebben als je er toch niet naast woont. Op afstand lijkt het een mooi en keurig bedrijf maar wij worden 6 dagen per week van 7.30 tot 19.00 geconfronteerd met alle bijkomende bedrijfsherrie. We zouden het op prijs stellen als de petitiestemmers zich dit realiseren.

Groet, opsteller Eildert van Wieren, De Pol 13, 06-28889563

Ook namens Mayra Brandt, en Robert en Sonja Heimink van De Pol 19